CONDICIONS DE VENDA I GARANTIA

 

1) Termes i condicions generals de venda

Les Condicions Generals de Venda regulen la contractació de productes i serveis oferts per Bioetanol Solutions, SL. - amb NIF B66003203 a través de la Botiga virtual www.bioflama.com de conformitat amb l'establert en la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la contractació, el Reial Decret 1906/ 1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

Per a qualsevol consulta relacionada amb www.bioflama.com, s'hauran de dirigir a: Bioetanol Solutions, SL. Lateral Ctra. Nacional 152 nº 5 Local 5– 17520 Puigcerdà. Girona.
Els continguts, texts, imatges, et altera d'aquest lloc Web pertanyen a Bioetanol Solutions, SL i, quan correspongui, a altres proveïdors inclosos en aquesta pàgina, estant protegit per l'ordenació jurídica espanyola i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d'aplicació.
Llevat d'en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat, l'explotació, modificació, reproducció, transformació, distribució o comercialització d'aquests continguts, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Bioetanol Solutions, SL o d'aquell fabricant que sigui el seu titular i hagi cedit a Bioetanol Solutions, SL els esmentats drets.


2) Acceptació de les condicions generals de venda

Les condicions generals de venda detallades a continuació i de conformitat amb la normativa vigent, s'aplicaran a totes les comandes registrades al Portal de www.bioflama.com
Bioetanol Solutions, SL es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de les mateixes al Portal a fi que puguin ser conegudes pels Usuaris i sempre abans de l'adquisició de qualssevol béns ofertats al Portal.

3) La compra

Al costat dels productes exposats al portal, apareixeran en pantalla les característiques tècniques, el preu i en el seu cas el cost del transport.
Els esmentats productes estaran disponibles per a la seva venda mentre estiguin catalogats pel fabricant, o fins final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen el I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i siguin els vigents, llevat d'error mecanogràfic.
Les especificacions tècniques, configuracions, capacitats, pesos i dimensions que poden ser consultades on-line en cada un dels productes ofertats, revesteixen caràcter orientatiu i provenen de la documentació aportada pels fabricants.

4) Confirmació de la comanda

En confirmar una comanda el Client reconeix que té capacitat per contractar-lo i que ha llegit i accepta sense reserves les presents Condicions Generals de Venda.
Una vegada seleccionat el/els articles al Portal, el Client accedirà a l'apartat de «Confirmació» on podrà verificar i/o modificar el detall de la seva comanda i consultar el preu total.
Posteriorment confirmarà la comanda el que li donarà accés a seleccionar el procediment de pagament.
Una vegada realitzat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda per part de Bioetanol Solutions, SL, sent la data de confirmació la mateixa que la de la realització del pagament del mateix.
Les comandes abonades per transferència o xec bancaris seran confirmades per correu electrònic una vegada obtinguda la conformitat bancària.

5) Formes de pagament

PAYPAL Utilizando PayPal, Ud. farà les seves compres de forma segura sense necessitat d'introduir al nostre Portal les seves dades bancàries ja que PayPal els encripta i protegeix.
La comanda confirmada pel Client es considerarà efectiva en el moment en què PayPal validi el pagament i el transfereixi al nostre compte.

Targeta de crèdit Se accepten les targetes VISA i MASTERCARD. Els pagaments realitzats amb targeta de crèdit, estan assegurats per un sistema de pagament en línia segons les normes SSL Paypal, d'aquesta manera el comprador no necessita tenir un compte Paypal per efectuar el pagament, en realitzar-se únicament a través del seu codi de targeta de crèdit.

Transferència bancària Feta al compte de Bioetanol Solutions, SL. Al justificant de la transferència haurà de fer constar el seu nom i el número de referència de la seva comanda que apareix a la pàgina web.

Totes les dades bancàries que ens siguin confiades seran utilitzades únicament per donar curs a la seva comanda. Bioetanol Solutions, SL es compromet a no guardar les seves dades bancàries, ni el número de la seva targeta de crèdit una vegada efectuat el pagament.

6)Actualitat i modificació de la informació

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. Bioetanol Solutions, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. Tanmateix Bioflama, SCP es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.
Continguts. Bioetanol Solutions, SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website.
Bioetanol Solutions, SL no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts, proporcionats per tercers, que poguessin aparèixer en aquest website.
Bioetanol Solutions, SL no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el website, prevaldrà la versió impresa.
Bioetanol Solutions, SL no es responsabilitza en cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquest website. La presència de links en el website de Bioflama, llevat de manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Bioetanol Solutions, SL i els particulars o empreses titulars dels websites a què es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Bioetanol Solutions, SL es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.
Bioetanol Solutions, SL no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estigui vinculat a aquest website, i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei. Bioetanol Solutions, SL exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva dels qui les realitzen.
Queda prohibit qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest website o altres accessos controlats per Bioetanol Solutions, SL que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut del qual sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.
Bioetanol Solutions, SL es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o immorals, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

7)Garantías

La garantia oficial per a tots els productes comercialitzats per Bioetanol Solutions, SL és la que estableix el fabricant per a cada producte, i ve reflectida a la fitxa tècnica del producte.
Si l'article enviat presenta defectes als materials o algun defecte de muntatge, o presenta vicis ocults o inclùs presenta danys produïts pel transport, si us plau dirigeixi's al nostre servei d'atenció al client a la major brevetat possible.
Les garanties dels productes són les establertes pels fabricants, sent ells en tot cas els qui respondrien dels possibles errors o defectes dels productes subministrats, així com de les possibles conseqüències atribuïbles als mateixos. El client queda cobert pels termes i condicions especificats en aquestes garanties dels fabricants. La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants.

8)Responsabilidades


El client haurà d'haver llegit les Normes d'Ús i Seguretat aplicables a les xemeneies i als cremadors de bioetanol publicades en aquesta web. L'acceptació d'aquestes Condicions generals inclou l'acceptació d'aquestes Normes d'Ús i Seguretat. El compliment d'aquestes normes és imprescindible per evitar qualsevol risc de cremades o d'incendi. En cas de negligència o de mal ús de les xemeneies o dels cremadors de bioetanol, el client no podrà derivar cap tipus de responsabilitats cap a Bioetanol Solutions, SL o cap a els seus representats.

Els productes proposats són conformes a les normes Europees, i els seus fabricants degudament analitzats i seleccionats perBioetanol Solutions, SL. Les fotografies, texts, grafismes, informacions, característiques reproduïdes i il·lustració dels productes en venda no són contractuals, ni en conseqüència, responsabilitat nostra en cas d'error, omissió o modificació de les característiques dels productes facilitades pels proveïdors.
També ens referim a modificacions de tarifes realitzades per fabricants i proveïdors segons l'actualitat i la fluctuació de la moneda a cada país d'origen.
La impossibilitat total o parcial d'utilitzar els productes a causa d'incompatibilitat de materials, no poden donar lloc a cap compensació, o reembors, qüestionabilitat, ni responsabilitat per la nostra part.
D'altra banda els enllaços d'hipertexts que puguin connectar a la nostra pàgina no es poden considerar com a responsabilitat nostra, tant en els seus continguts com en les seves possibles transaccions.

9)En cas de litigi

Aquest contracte està subjecte al dret espanyol.
La compra d'una xemeneia de bioetanol està sotmesa a les lleis del regne d'Espanya. Bioetanol Solutions, SL ni cap de seus representats, pot ser responsable dels danys de qualsevol índole, materials, immaterials o corporals, resultants d'una mala utilització dels productes que comercialitza.
Per a això el client es compromet a interessar-se pel contingut expressat en les Normes d'ús i seguretat, així com al seu compliment.
En cas de litigi, el client es dirigirà preferentment a l'empresa proveïdora a fi d'obtenir una solució amistosa del conflicte.
En cas de litigi, les parts se sotmeten als Tribunals de Girona, amb independència de cual sigui el lloc de lliurament o de cual hagi estat el sistema de pagament utilitzat i acceptat.