NORMES D'ÚS I SEGURETAT

 

El client haurà d'haver llegit i acceptat aquestes Normes d'Ús i Seguretat aplicables a les llars de foc i als cremadors de bioetanol. El compliment d'aquestes normes és imprescindible per evitar qualsevol risc de cremades o d'incendi. En cas de negligència o de mal ús de les llars de foc o dels cremadors de bioetanol, el client no podrà derivar cap tipus de responsabilitats cap a Bioetanol Solutions, S.L. o cap dels seus representats. És important que l'usuari conegui i respecti les normes d'ús i seguretat que a continuació relacionem, per poder gaudir amb plenitud d'una llar de foc de bioetanol.

Normes d'ús i seguretat


Amb el lliurament de la seva llar de foc, disposarà del manual d'ús específic establert pel fabricant.

Sigui cual sigui el model escollit, l'haurà de situar sempre en una sala ventilada i amb una volumetria mínima de 20 m3.

No s'ha d'utilitzar la llar de foc a prop de materials inflamables.

En instal·lar una llar de foc de bioetanol, es recomana respectar les distàncies mínimes de seguretat. Les indicacions són distàncies mínimes de la flama, i dins de les quals el fabricant no assumeix la responsabilitat en cas d'accident. Aquestes distàncies poden variar en funció del model, regulació de la flama o d'altres factors tals com cortines exposades a l'efecte del vent, etc.
Aquestes distàncies són:
En les parts obertes frontals i/o laterals: mínim 50 cm.
En els laterals coberts: mínim 20 cm.
En la part superior per a les llars de foc tancades per dalt: mínim 60 cm.
En la part superior per a les llars de foc obertes per dalt: mínim 100 cm.

Si un model de paret s'ha de col·locar sobre fusta, paper pintat o altres elements inflamables, és recomanable col·locar prèviament a la instal·lació de la llar de foc un plafó ignífug, i sobre d'aquest plafó ja podrà situar-se la llar de foc seguint les instruccions del fabricant.
Els models murals no s'han d'instal·lar al terra, ja que no disposen d'una base adequada per assegurar la seva estabilitat.

Asseguri que la llar de foc està a nivell, altrament podria vessar-se el combustible en el moment de omplir el cremador.

Procuri no omplir el cremador fins al límit, ja que podria vessar combustible i en encendre'l podria provocar una combustió incontrolada de la flama.
No ompli mai el cremador estant encès.
Si ja ha consumit tot el combustible, esperi uns 15 minuts a què es refredi abans de tornar a omplir-lo.
Si en el procés d'omplir el dipòsit ha sofert algun tipus de vessament, no encengui mai la llar de foc sense abans haver assecat i netejat degudament la superfície afectada per l'esmentat vessament. El bioetanol és un producte altament inflamable i en conseqüència cal extremar les precaucions d'ús.
Encengui sempre la seva llar de foc amb un encenedor llarg o amb llumins llargs, procurant que la seva mà estigui sempre en una distància segura de la flama.

La seva llar de foc ha estat pensada i dissenyada per utilitzar bioetanol líquid. La utilització de qualsevol altre tipus de combustible està prohibida i no està coberta per la garantia del fabricant. A més altres productes podrien resultar perillosos per la seva toxicitat o per provocar residus sòlids que dificultarien el bon funcionament del cremador.
Mantingui el bioetanol en un lloc fresc i eviti un possible perill, ja que si estigués exposat a la calor, en el moment de la seva encesa podria provocar una petita deflagració.

En cap cas no podrà desplaçar la llar de foc mentre estigui encesa.
Abstinguis de tirar res al foc (fusta, paper, burilles, etc.) ni d'utilitzar la seva llar de foc com un eixugador de roba.
Quan la llar de foc estigui encesa, no deixi mai els nens sense vigilància, ni permeti que experimentin amb el foc.
Si ha hagut d'apagar la llar de foc abans d'haver consumit tot el bioetanol, haurà de tenir precaució en tornar a encendre-la, ja que el bioetanol s'haurà evaporat en part i estarà atrapat sota de la tapa del cremador, deixi que s'expandeixi durant uns segons abans d'encendre la flama. Encara així és possible que es produeixi una petita deflagració que no ha d'alarmar perquè és una reacció absolutament natural del bioetanol.

En presència de calor, els materials poden produir una certa olor sobretot quan són nous, poden produir també sorolls causats per la seva dilatació o fins i tot poden canviar lleugerament de color. En qualsevol cas són fenòmens normals i sense major importància que no afecten al bon funcionament de l'aparell ni alteren les seves característiques tècniques.

Per a qualsevol consulta relacionada amb el funcionament de la seva llar de foc de bioetanol, no dubti de consultar-nos al telèfon 671 18 00 38 o per e-mail a info@bioflama.com