Desde el año 2007 dedicada a la venta ON-LINE                      - Diseños A MEDIDA                                                Dedicada a la venta ON-LINE

  - Chimeneas de bioetanol de ALTA GAMA                                 - Desarrollo de nuevos productos                                 - Chimeneas de bioetanol de

  - Módulos insertables standard                                                    - Consulting                                                                     GAMA MEDIA

  - Diseños A MEDIDA                                                                   - Soporte técnico                                                            - Diseños A MEDIDA

  - Amplia gama de quemadores                                                                                                                                          - Bioetanol de alta calidad

  - Bioetanol de alta calidad

Les 20 Preguntes mes Frequents


1) Aquestes xemeneies escalfen? Evidentment, les xemeneies de bioetanol no són únicament decoratives, també són un complement excel·lent per a la seva calefacció. El bioetanol, en cremar desprèn un alt poder calorífic, que es projecta molt més per convecció que per radiació, i el que és més important, el 100% de les calories emeses romanen dins de la sala on estigui en funcionament, ja que el fet de no tenir xemeneia provoca que no hi hagi cap tipus fuita energètica. Per tant una xemeneia bio en funcionament pot suposar un estalvi en calefacció.

2) Es desprenen olors? La combustió d'un bioetanol de qualitat, és a dir bioetanol desnaturalitzat a 96%, normalment no desprèn cap tipus d'olor, encara que s'ha de matisar que si la qualitat del bioetanol utilitzat no és la correcta, és possible que en el moment de l'encesa i de l'apagat del cremador, es noti una mica d'olor, que es notarà més o menys en funció de la superfície de l'estança, però que en cap cas no suposarà una molèstia a destacar, ni implica cap tipus de risc de toxicitat.

3) Bioetanol o bioalcohol? Es tracte del mateix producte, encara que a centre Europa s'utilitza la denominació bioetanol, i la denominació bioalcohol practicament no existeix.

4) On puc comprar el bioetanol? Per tractar-se d'un producte nou, i de moment poc implantat, no estem parlant d'un producte que sigui present al mercat de forma massiva. Al marge d'alguns establiments puntuals, el bioetanol pot adquirir-se per internet, als magatzems de la cadena Leroy Merlin, i a les botigues adherides a la cadena COFAC per encàrrec.

5) On puc instal·lar una xemeneia bio? Doncs on ho prefereixi, en no requerir de cap tipus d'instal·lació especial, no necessita ni tan sols un endoll, es pot col·locar en qualsevol lloc, al saló, en una habitació, a la cuina, al bany, en espais polivalents, a l'exterior, etc.
També pot complir amb una funció decorativa i relaxant en llocs públics, ambientant restaurants, despatxos, hotels, residències, sales d'espera, terrasses de bars, ambients chill-out, etc.

6) Quina capacitat té un quemador? El cremador que és el recipient on es col·loca el bioetanol pot tenir diferents capacitats. Depenent del model, normalment les capacitats van des de 0,5 L fins a 5 L, encara que per  una xemeneia bio d'interior i per obtenir una durada de la combustió raonable, resulta aconsellable que el dipòsit del cremador tingui una capacitat mínima d'1,5 L. Amb aquesta capacitat i amb una intensitat de flama mitjana podríem assolir en la majoria dels models de cremadors una durada de la combustió d'entre 4 i 5 hores.

7) Quant temps dura la combustió? Doncs depèn de dos factors, el primer és la capacitat del dipòsit i el segon la intensitat de la flama. Els consums per als cremadors domèstics van normalment des dels 0,20 L/HORA fins als 0,60 L/HORA. Aquests nivells de consum, ens permeten apuntar que un cremador amb capacitat mitjana i cremant amb una flama d'intensitat també mitjana, podria estar encès per un període de temps d'entre 4 i 12 hores.

8) Es pot regular la flama? La intensitat de la flama i en conseqüència el seu poder calorífic i la durada del temps de combustió es pot regular mitjançant una trampeta metàl·lica que permet obrir o tancar manualment la sortida del cremador a voluntat, o bé en els models mes evolucionats, mitjançant un regulador de flama electrònic.

9) Aquestes xemeneies són fàcils de instalar? Aquests aparells són com un moble. Si el model escollit es de paret, podrà penjar-se com si fos un quadre, i si no és de paret no fa falta fer absolutament res, únicament desembalar-lo, situar-lo al lloc escollit i començar a gaudir-ne immediatament.

10) Es pot apagar la flama abans que s'esgoti el bioetanol? Sí, la mateixa trampeta o l'automatisme en el seu cas, permet controlar la intensitat de la flama, permet tancar totalment l'obertura del cremador i en conseqüència apagar la flama encara que no s'hagi consumit tot el bioetanol.

11) Quin tipus d'emissions desprèn la combustió del bioetanol? L'equivalent aproximadament al que poden emetre dues espelmes enceses. La quantitat de vapor d'aigua que emet seria menor de la que pugui emetre un humidificador domèstic, i en aquest cas resulta fins i tot beneficiós ja que qualsevol tipus d'emissió de calor comporta una disminució del nivell d'humitat ambiental que en aquest cas queda mes compensat.

12) Puc instal·lar una xemeneia bio en una construcció de fusta? Doncs si, és més i per diverses raons tècniques, encara que només citarem dos bastant importants, la xemeneia bio és el mitjà més segur i recomanable per ser instal·lat en un entorn de fusta. Es desprèn vapor d'aigua, per tant contribueix a mantenir l'equilibri higroscòpic de la fusta, equilibri que es trenca en presència d'un focus de calor. Tampoc no castiga l'estructura molecular de la fusta, ja que el poder calorífic que desprèn la combustió del bioetanol és menor que el que desprèn la llenya, i si a aquest factor li afegim que les propietats de les xemeneies bio provoquen que aquest focus calorífic sigui menys concentrat en actuar més per convecció que per radiació, doncs pràcticament desapareixen les tensions provocades per les diferències de temperatura entre la capa superficial de la fusta i la seva part interna, que suposa més estabilitat dimensional, factor molt important en una construcció de fusta.

13) Són segures les xemeneies de bioetanol? Hem de tenir present que qualsevol element amb flama sempre comporta un cert risc. En el cas concret de les xemeneies bio, el risc és mínim i sobretot molt inferior al d'una xemeneia tradicional, ja que per exemple no hi poden haver espurnes que saltin, ni poden rodar troncs encesos que provoquin perill d'incendi. Si l'ús i la situació del cremador són els correctes, el risc d'accident és pràcticament nul. Malgrat tot, els models mes evolucionats disposen d'elements de seguretat tals com apagat automàtic en cas d'emergència, sistemes antivessament del dipòsit de bioetanol, detectors de CO/CO2, etc. que pràcticament anul·len qualsevol possibilitat d'accident.

14) El bioetanol és perillós? El bioetanol és un producte altament inflamable, no deixa de ser alcohol desnaturalitzat no apte per al consum humà, i per tant pot ser perillós si no es respecten les normes d'utilització bàsiques per a aquest tipus de combustibles líquids.

15) Aquestes xemeneies són transportables? Doncs sí, aquestes xemeneies són perfectament transportables igual que qualsevol moble. Aquest factor permet sobretot a les persones que viuen en règim de lloguer, el poder gaudir d'una xemeneia, i de poder traslladar-la sense problemes en cas de mudança. El seu pes, les seves dimensions i la manca d'exigències per a la seva instal·lació fan que el seu trasllat no suposi cap tipus de problema. És més, fins i tot depèn de quins models, es poden traslladar dins d'un mateix habitatge en funció d'on es vulguin tenir en un moment determinat. Una petita plataforma amb rodes petites permet el seu desplaçament d'una forma còmode i pràctica.

16) El muntatge és difícil? Podríem dir que costa menys el muntatge que el seu desempaquetat. Un cop rebuda, la xemeneia bio, pot estar en ple funcionament en un termini de temps de minuts.

17) La calor que desprèn pot afectar l'entorn proper? La calor que desprèn una xemeneia bio varia en funció del model escollit i de la intensitat de la flama. Si busquem l'equivalència amb un radiador elèctric en vats, estaríem parlant d'una potència calorífica màxima d'entre 2.500 i 5.500 vats. Aquesta potència encara sent considerable no és suficient com per poder afectar negativament l'estabilitat dels elements propers (parets, mobiliari, etc.).

18) He de disposar d'algun tipus de ventilació complementària? Doncs no, cap dels paràmetres relacionats amb el funcionament d'una xemeneia bio no exigeix cap tipus de ventilació suplementaria, ja que ni contamina, ni és tòxica, ni precisa de cap tipus de tiratge.

19) Puc penjar una xemeneia bio en una paret de pladur? L'única norma a respectar per poder penjar una xemeneia bio en una paret de pladur la marca el fabricant dels plafons, i fa referència al pes màxim per cada punt d'ancoratge que pot aguantar el plafó, i que normalment són de fins i tot 30 kg, amb un tac adequat, i una distància entre punts d'ancoratge de mínim 40 cm. Per tant, el pes del model escollit no hauria de passar del resultat de multiplicar el nombre d'ancoratges (normalment dos) per 30, i és evident que molt pocs models domèstics de paret estan per a sobre dels 60 kg de pes.

20) Disposen d'algun tipus de certificat de qualitat? Els cremadors de les xemeneies bio haurien d'haver superat tota una sèrie d'inspeccions i controls als seus països d'origen. Lamentablement la legislació als països de l'UE referida a aquest tipus de cremadors i de xemeneies és gairebé inexistent, tan sol Alemanya i França disposen d'una reglamentació concreta, i en el cas de França, que és bastant més restrictiu que l'Alemanya, encara no ha entrat en vigor, existint de moment únicament un registre industrial que en cap cas no suposa una homologació vinculada a una normativa explícita, en conseqüència i de moment, és el fabricant qui aplica els criteris de disseny i qualitat que entén òptims per als seus productes.
Dit això, comentar que una xemeneia bio és quelcom més que una caixa metàl·lica amb un pot per posar-hi algun combustible.

Una xemeneia bio, és un aparell que ha d'incorporar tota una sèrie de mesures de seguretat i de garanties de fabricació ja que en ell convergeixen tres factors que han de ser controlats per evitar possibles ensurts i que són temperatura alta, combustible altament inflamable i flama. Aquests tres elements han de ser tractats amb serietat, i això requereix de tecnologia, investigació, medis, experiència i d'un procés de fabricació meticulós en el qual s'utilitzin matèries primeres de la millor qualitat.
Per tant, tres consells a tenir en compte. El primer seria el de desconfiar dels aparells amb un preu excessivament baix, el segon seria el de desconfiar també de qui presumeix d'algun tipus d'homologació que simplement no existeix almenys de moment, i el tercer seria el de no fixar-se només en el disseny, i fer atenció a la fitxa tècnica del producte ja que aquesta observació junt amb el preu, li pot indicar el tipus d'opció que està consultant, i si es tracta realment d'una xemeneia bio, o de qualsevol altre tipus de succedani.